O Świetlicy

Świetlica Terapeutyczna nr 2 w Legnicy została utworzona przez Kuratora Oświaty w Legnicy 1 kwietnia 1995 roku. Od początku działalności Świetlicy dyrektorem jest pani Bogusława Raszyńska (Marcinów), która dzięki życzliwości władz miasta, umiejętności pozyskiwania sponsorów i przychylności środowiska lokalnego dokonała adaptacji bardzo zaniedbanych pomieszczeń na potrzeby Świetlicy. Dzięki znajomości specyfiki pracy z dziećmi i ich rodzicami, stworzyła wyspecjalizowany zespół pracowników, spełniający różnorodne funkcje pomocowe wobec dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

 

Świetlica Terapeutyczna nr 2 w Legnicy jest specjalistyczną placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym , która realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności wychowawczej, terapeutycznej, doradczej oraz wspierającej rodzinę w sprawowaniu funkcji opiekuńczo –wychowawczej.

 

W realizacji zadań statutowych Świetlica Terapeutyczna współpracuje z Sądem Rejonowym (Wydziałem Rodzinnym Nieletnich), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją i innymi podmiotami.

 

Do Świetlicy przyjmowani są uczniowie szkół legnickich na wniosek /prośbę/ rodziców /opiekunów prawnych/ dziecka wobec których Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka wydał opinię o potrzebie pobytu w placówce. Organem prowadzącym dla Świetlicy jest gmina Legnica. W roku 2011/12 do Świetlicy zapisanych jest 147 wychowanków.


W Świetlicy odbywają się:

  • zajęcia wychowawcze z pomocą w odrabianiu lekcji
  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej,
  • zajęcia z zakresu terapii logopedycznej,
  • indywidualne spotkania z psychologiem dla wychowanków świetlicy i ich rodziców,
  • pomoc w odrabianiu lekcji z matematyki i fizyki dla uczniów gimnazjum, technikum i liceum

 

Aktualnie w Świetlicy zatrudnionych jest 11 pracowników pedagogicznych w ramach 6 etatów, oraz psycholog i logopeda na umowę zlecenie, a także Dyrektor, 1 etat, Główny Księgowy, ½ etatu, Referent, ½ etatu, konserwator ½ etatu i sprzątaczka ½ etatu. Świetlica jest placówką nieferyjną. W okresie ferii zimowych i wakacji realizowane są w Świetlicy zajęcia opiekuńczo wychowawcze, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na lodowisko. Wychowankowie świetlicy codziennie otrzymują posiłek w ramach realizacji programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Projekt i wykonanie INESA