WYTYCZNE DYREKTORA ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ NR2 W LEGNICY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ŚWIETLICY, OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

      Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze świetlicy opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie zobowiązani są przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej świetlicy, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników świetlicy min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
    W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w świetlicy osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
    W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami wychowanków należy wykorzystywać techniki komunikacji na odległość.
    Przed wejściem dziecka na zajęcia wychowawca grupy powinien dokonać pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.
Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania wychowanka ze świetlicy.
    Przebywające w świetlicy osoby powinny zachować dystans i ograniczyć gromadzenie się w częściach wspólnych.
    W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do świetlicy należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
    Wychowankowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
    Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
    Podczas korzystania z szatni należy ograniczyć ilość osób z zachowaniem dystansu 1,5 m.
Projekt i wykonanie INESA